Alles op www.martinvanmunster.nl zoals fotomateriaal, teksten, beelden, geluiden en programmatuur zijn het intellectuele eigendom van .Martin van Munster

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd .worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van Martin van Munster
Het materiaal mag dus maar niet zomaar gebruikt worden!

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de .samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle .aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.martinvanmunster.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van .gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.